banner3

 Adoptievoorwaarden Dogs Adoptions Nederland

 1. De adoptant zal de hond een goed en liefdevol thuis geven en zal de hond niet gebruiken om te fokken, voor de jacht, races, dierproeven of gebruiken voor zakelijke doeleinden.
 2. De adoptant zal er zorg voor dragen dat de hond alle nodige medische verzorging krijgt alsmede de vaccinaties die nodig zijn voor het welzijn van de hond en zijn omgeving en dit laten registreren in het paspoort.
 3. De stichting is na overdracht van de hond niet verantwoordelijk voor het betalen van gemeentelijke hondenbelasting en het doen van aangifte hiervan.
 4. De adoptant verplicht zich na overdracht van de hond tot het laten registreren van de aangebrachte chip op zijn/haar naam bij de Nederlandse data bank voor gezelschapsdieren (NDG) door gebruik te maken van een aanmeldingsformulier op de website www.databankgezelschapsdieren.nl of te verkrijgen bij een dierenarts, de kosten hiervoor zijn voor rekening van de adoptant. De adoptant zal het chipnummer direct doorgeven aan de stichting Dogs Adoptions Nederland.
 5. De adoptant zal de hond de nodige verzorging en beweging geven in overeenstemming met zijn/haar ras, grootte, en zal de hond altijd binnen in huis laten overnachten en niet houden in een hok, kennel of andere voorziening.
 6. De honden die geadopteerd worden bij Dogs Adoptions Nederland zijn geënt, gechipt, ontvlooid, ontwormd en hebben een reisdocument/paspoort. Elke hond wordt getest op Dirofilaria, Anaplasma, Borrelia en Erichia. Sterilisatie en castratie: we streven ernaar honden en pups gesteriliseerd of gecastreerd naar Nederland te laten komen. Uitzondering hierop is een medische indicatie die een operatie voor vertrek onmogelijk maakt. Voorbeelden: de hond heeft een te hoge leeftijd, of de pup is niet gesteriliseerd/gecastreerd naar Nederland gekomen omdat het te jong was bij vertrek.
  Wanneer een hond bij overdracht niet is gesteriliseerd/gecastreerd, is de adoptant verplicht dit te laten doen wanneer de hond de vereiste leeftijd heeft bereikt of/en het medisch verantwoord is. Vanuit de stichting ontvangt u bericht wanneer de periode voor de betreffende hond voor sterilisatie/castratie is. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de adoptant.
  Ook wanneer de hond bij overdracht de leeftijd voor sterilisatie en castratie al heeft bereikt maar nog niet is geholpen, is de adoptant verplicht de hond te laten castreren/steriliseren en zijn de kosten hiervan volledig voor de adoptant.
 7. De stichting is niet aansprakelijk voor de medische kosten die gemaakt worden na overdracht van de hond aan de adoptant in Nederland.
 8. De adoptant is zich ervan bewust dat het verboden is de hond aan derden af te staan of te verkopen zonder schriftelijke toestemming van de stichting. Mocht het zo zijn dat de adoptant door welke omstandigheden dan ook afstand wil/moet doen van de hond  zal deze terug gaan naar de stichting die dan zorg zal dragen voor opvang en herplaatsing. De adoptant zal tot het moment van de herplaatsing de hond goed blijven verzorgen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op het retourneren van het betaalde adoptiegeld, uitzonderingen daargelaten en ter beoordeling door Dogs Adoptions Nederland.
 9. Euthanasie is alleen toegestaan indien er sprake is van ondraaglijk lijden dat niet meer verholpen kan worden. De noodzaak van de euthanasie moet dan vastgesteld worden door een erkend dierenarts en ook dient de euthanasie door diezelfde dierenarts uitgevoerd te worden. Indien de hond om een andere reden ingeslapen moet worden, is men verplicht eerst toestemming te vragen aan Stichting Dogs Adoptions Nederland. De adoptant verplicht zichzelf om na het overlijden van een hond dit schriftelijk door te geven aan de stichting, dit vergezeld door een kopie van de overlijdensverklaring ondertekend door de behandelende dierenarts.
 10. Dogs Adoptions Nederland heeft het recht een huisbezoek te doen zowel voor als na de overdracht van de hond, en kan en mag de hond terug nemen zonder gerechtelijke tussenkomst en de adoptie overeenkomst ontbinden indien men zich niet houdt aan de voorwaarden overeengekomen in dit adoptiecontract.
 11. De adoptant is verplicht in geval van verhuizing dit via een adreswijziging door te  geven aan de stichting. 

Geen enkele mondelinge overeenkomst kan dit contract veranderen. Veranderingen moeten schriftelijk door Stichting Dogs Adoptions Nederland worden afgegeven indien het nodig is om de woorden van een paragraaf van dit contract te veranderen. Geen enkele verandering in één of meer paragrafen heeft gevolgen voor andere paragrafen van dit contract.

Datum: .....................................              Handtekening van de adoptant:       

Plaats: ......................................                                                                                                                                                                                                 

Adoptiebedrag € 340,- euro (inclusief de twee pipetten Advocate tegen hartworm)

Contant :

Via bank: NL95RABO0132753030


Handtekening gemachtigde Dogs Adoptions Nederland:    Adoptievoorwaarden-Dogs-Adoptions-Nederland.pdf