banner3

Adoptievoorwaarden 

Adoptieovereenkomst DAN 10 08 2023 page 0001

Adoptieovereenkomst DAN 10 08 2023 page 0003

Adoptieovereenkomst DAN 10 08 2023 page 0004Adoptieovereenkomst DAN 10 08 2023 page 0005

Adoptieovereenkomst DAN 10 08 2023 page 0006

Adoptieovereenkomst DAN 10 08 2023 page 0007

Adoptieovereenkomst DAN 10 08 2023 page 0008


TEKSTVERSIE voor toegankelijkheid:

 

ADOPTIEOVEREENKOMST HOND

  1. de stichting Stichting Dogs Adoptions Nederland, gevestigd en kantoorhoudende te (2151 TG) Nieuw Vennep aan het adres Sarabande 144, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer H. Teljeur, hierna te noemen: ‘DAN’;

    en:

  2. ondergetekende: 

de heer / mevrouw
geboortedatum
adres
postcode en plaats
e-mailadres
mobiel nummer
geïdentificeerd d.m.v. paspoort / rijbewijs met nr.

hierna te noemen: ‘adoptant’.

Hierna tezamen aan te duiden als: ‘Partijen’.

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

  1. DAN conform haar statuten tot doel heeft het behartigen van de belangen van honden in Roemenië en dat doel – onder andere – wordt nagestreefd door honden vanuit Roemenië naar Nederland te halen en ter beschikking te stellen aan een in Nederland wonende adoptant;

  2. adoptant te kennen heeft gegeven een van de honden die door DAN voor adoptie geschikt is bevonden te willen adopteren en in huis te willen nemen, waarbij het gaat om de volgende hond:

Naam hond
Nieuwe naam
Geboortedatum / leeftijd (ca.)
Geslacht  ☐ Teef  ☐ Reu
Kleur
Ras  kruising
Gecastreerd/gesteriliseerd  ☐ Ja ☐ Nee
Chipnummer

  1. adoptant op de hoogte is van de (leef)omstandigheden van de honden in Roemenië en van voornoemde hond in het bijzonder;
  1. DAN na het doorlopen van de selectieprocedure bereid is een van haar honden ter adoptie aan adoptant ter beschikking te stellen;

  2. Partijen de tussen hen gemaakte afspraken schriftelijk wensen vast te leggen in de onderhavige overeenkomst;

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

  1. Definities

1.1  Adoptieovereenkomst

Deze overeenkomst, welke een overeenkomst sui generis betreft, waarop alleen algemene burgerrechtelijke regels van toepassing zijn, voor zover deze niet in strijd zijn met de inhoud en strekking van de navolgende artikelen en niet in strijd zijn met de inhoud en strekking van de statuten van DAN of ten nadele hiervan kunnen worden uitgelegd.

1.2  Adoptie

Onder adoptie wordt in het kader van deze overeenkomst verstaan: het door DAN als eigenaar voor enige periode ter beschikking stellen van een hond aan een particulier, welke particulier de hond voor DAN zal houden, onder de in deze overeenkomst opgenomen voorwaarden. De adoptie strekt uitdrukkelijk niet tot overdracht van de hond in welke vorm dan ook.

1.3  Adoptant

Onder adoptant wordt in het kader van deze overeenkomst verstaan: een particulier die – na goedkeuring door DAN – een hond van DAN aan zijn zorg krijgt toevertrouwd en houder wordt van de aan hem door DAN ter beschikking gestelde hond. Een adoptant is houder en geen eigenaar van de hond.

1.4  Eigenaar

Onder eigenaar wordt in het kader van deze overeenkomst verstaan: de stichting Stichting Dogs Adoptions Nederland (‘DAN’).

1.5  Adoptievergoeding

Onder een adoptievergoeding wordt in het kader van deze overeenkomst verstaan: de vergoeding die door adoptant wordt voldaan aan DAN en welke uitsluitend geldt als tegemoetkoming in de kosten van het vlucht- en vrachtvervoer van de hond, sterilisatie of castratie, inbrengen chip, inentingen, bloedtesten, voeding etc. De adoptievergoeding kan nimmer als koopprijs worden aangemerkt.

2. Verzorging van de hond

2.1  Adoptant zal de hond de beste verzorging geven, waaronder ten minste wordt verstaan: voldoende en gepaste (dieet)voeding en water, een geschikte en aangename slaapplaats binnenshuis en geen hok, kennel of andere voorziening (buiten), voldoende ruimte en beweging voor de hond in kwestie, zowel binnenshuis als buitenshuis.

2.2  Daarnaast zal adoptant de hond een liefdevol thuis bieden en de hond steeds met zachtheid behandelen, waarbij in alle gevallen het belang van de hond steeds voorop wordt gesteld door adoptant.

2.3  Adoptant dient de hond voorts alle benodigde medische verzorging en vaccinaties te geven en dit door de behandelend dierenarts te laten registreren in het paspoort.

2.4  De hond mag enkel gebruikt worden als gezelschapshond en huishond. In geen geval mag de hond gebruikt worden voor een ander doel, waaronder, doch niet beperkt tot, het gebruik als kettinghond of jachthond, voor races, fokken, gevechten of dierproeven of enig zakelijk of dieronvriendelijk doel.

2.5  Adoptant verklaart hierbij bekend te zijn met het feit dat een Roemeense hond zoals die door DAN beschikbaar wordt gesteld, vaak wil ontsnappen, terug naar de plek waar hij vandaan komt. Adoptant zal alle mogelijke maatregelen treffen om te verhinderen dat de hond ontsnapt, waaronder het dubbel aanlijnen d.m.v. een halsband (retrieverlijn) en een anti-ontsnappingstuig in combinatie met twee riemen.

2.6  In het geval de hond toch ontsnapt, zal adoptant dit voorval uiterlijk binnen 24 uur schriftelijk melden aan DAN, de plaatselijke politie en het lokale dierenasiel waar honden worden opgevangen.

2.7  Adoptant verplicht zich hierbij binnen veertien dagen vanaf het moment dat hij de hond houdt, de in de hond aangebrachte chip door een dierenarts te laten registreren bij een hiervoor bedoeld portaal. Deze registratie wordt gedaan met een door adoptant aan te vragen Uniek Bedrijfsnummer (‘UBN’). Een machtiging ten behoeve van deze registratie is als bijlage aan deze overeenkomst gehecht en maakt daarvan integraal onderdeel uit. De kosten voor het registreren van de hond komen voor rekening van de adoptant.

2.8  De hond beschikt voorafgaand aan de adoptie over een EU-paspoort en is in opdracht van DAN en op kosten van DAN gevaccineerd, gechipt, ontvlooid, ontwormd en gecastreerd of gesteriliseerd, tenzij er een medische indicatie of andere reden is waardoor een operatie of (medische) behandeling niet plaats kon vinden, voorafgaand aan de adoptie.

2.9  Adoptant verplicht zich hierbij om de in artikel 2.7 en 2.8 genoemde behandeling(en) of operatie(s) na de adoptie alsnog te laten uitvoeren, zodra dit volgens de behandelend dierenarts medisch verantwoord is. De daarmee gemoeide kosten komen geheel voor rekening van adoptant en kunnen niet op DAN worden verhaald.

2.10  Adoptant is vanaf het moment dat hij de hond in ontvangst neemt, verantwoordelijk voor het tijdig en volledig registreren van de hond in een hiervoor bedoeld portaal, door een dierenarts, met het UBN van adoptant als bedoeld in artikel 2.7. Enige boete welke in dit kader wordt opgelegd om welke reden dan ook, komt en blijft voor rekening van adoptant. Adoptant vrijwaart DAN bovendien voor elke aansprakelijkheid van welke instantie of partij dan ook.

3. Kosten van verzorging en hondenbelasting

3.1  Alle kosten voor de hond en meer in het bijzonder, doch niet daartoe beperkt, de kosten genoemd in artikel 2 van deze overeenkomst, komen voor rekening van adoptant, tenzij tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2  Adoptant is vanaf het moment dat hij de hond in ontvangst neemt, verantwoordelijk voor het doen van aangifte in het kader van de gemeentelijke hondenbelasting en de betaling van de belasting. Enige boete welke in dit kader wordt opgelegd om welke reden dan ook, komt en blijft voor rekening van adoptant.

4. Adoptievergoeding en aanbetaling

4.1  Adoptant voldoet als adoptievergoeding aan DAN een bedrag van € 425,00. (Dit geldt vanaf 1 april 2024.)

4.2  Van het bedrag in het voorgaande artikel dient € 75,00 bij wijze van het eerste deel van de vergoeding, t.b.v. de kosten van het gereedmaken van de hond voor transport, te worden voldaan binnen vijf dagen na het moment dat DAN de keuze voor de hond schriftelijk heeft bevestigd. Dit geldt ook wanneer er een ‘optie tot adoptie’ overeen is gekomen. Het restant van de adoptievergoeding dient voordat de hond uit Roemenië vertrekt te zijn bijgeschreven op de rekening van DAN.

4.3  Indien volledige betaling niet of te laat is gedaan, behoudt DAN zich het recht voor het vertrek van de hond uit Roemenië op te schorten. Indien betaling na een schriftelijk verzoek van DAN uitblijft, behoudt DAN zich het recht voor deze overeenkomst – zonder nadere aankondiging of rechterlijke tussenkomst – te ontbinden. Een reeds verrichte aanbetaling wordt alsdan niet teruggestort door DAN.

5. Euthanasie en overlijden

5.1  Euthanasie van de hond is alleen toegestaan als dit in het belang van de hond is en dit door de behandelend dierenarts is geconcludeerd. De beslissing of tot euthanasie zal worden overgegaan, ligt uitsluitend bij DAN.

5.2  Indien de behandelend dierenarts vaststelt dat er wel sprake is van een spoedgeval, waarbij euthanasie noodzakelijk is, dan dient de behandeld dierenarts de euthanasie uit te voeren.

5.3  Indien de behandelend dierenarts vaststelt dat er geen sprake is van een spoedgeval, maar euthanasie noodzakelijk is om ondraaglijk lijden of ander nadeel voor de hond op (korte) termijn te voorkomen, dan is adoptant verplicht om een door de behandelend dierenarts ondertekende schriftelijke verklaring per ommegaande aan DAN toe te zenden, voordat tot euthanasie wordt overgegaan.

5.4  Adoptant deelt het overlijden van de hond schriftelijk mede aan DAN, vergezeld van een kopie van de overlijdensverklaring. Voor zover de hond is overleden door euthanasie, ontvangt DAN eveneens een schriftelijke verklaring van de behandelend dierenarts waarin de reden voor euthanasie is omschreven.

6. Duur en beëindiging van de overeenkomst, verbod van verkoop

6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen (zoals in geval van een ‘optie tot adoptie’).

6.2  Indien adoptant de hond – om welke reden dan ook – niet meer kan of wil houden, dient hij dit schriftelijk per ommegaande aan DAN kenbaar te maken.

6.3  Naar aanleiding van de melding als bedoeld in artikel 6.2 zal DAN – in overleg met adoptant – zorgen voor opvang en herplaatsing van de hond. De tussen partijen gemaakte afspraken blijven van kracht tot het moment van feitelijke teruggave van de hond door adoptant aan DAN. Op dat moment is deze overeenkomst per direct ontbonden, zonder dat enige schriftelijke aankondiging of rechterlijke tussenkomst is vereist.

6.4  Het is adoptant niet toegestaan de hond te verkopen of aan derden af te staan.

6.5  Indien adoptant de voorwaarden van deze overeenkomst zoals opgenomen in de artikelen 2, 5, 6 of 7 niet nakomt, dan heeft DAN het recht de adoptieovereenkomst te ontbinden en zonder nadere schriftelijke aankondiging of rechterlijke tussenkomst de hond op te halen bij adoptant, waarbij adoptant voor alsdan afstand doet van de hond.

6.6  De door adoptant aan DAN betaalde adoptievergoeding en door adoptant gemaakte en nog te maken (in)directe kosten voor de hond kunnen niet op DAN verhaald worden en worden door DAN niet teruggestort aan adoptant.

7. Inspectie door DAN

7.1  Adoptant verbindt zich met het aangaan van deze overeenkomst ertoe dat hij DAN op de hoogte stelt van een wijziging van de vaste woon- of verblijfplaats van de hond.

7.2  DAN heeft – in het kader van dierenwelzijn – het recht om de hond te allen tijde te bezoeken op het adres van zijn woon- of verblijfplaats.

7.3  Adoptant verbindt zich met het aangaan van deze overeenkomst ertoe dat hij de hond en zijn papieren, waaronder het paspoort, entingsbewijs en medisch dossier op elk eerste verzoek van DAN aan (een afgevaardigde van) DAN zal tonen.

8. Aansprakelijkheid

8.1  Vanaf het moment dat de hond feitelijk aan adoptant ter hand is gesteld, is adoptant aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook, die de hond op welke wijze dan ook veroorzaakt.

8.2  Adoptant vrijwaart DAN tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door adoptant van deze overeenkomst, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door adoptant.

9. Slotbepalingen

9.1  Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen alleen schriftelijk overeen worden gekomen en enkel met goedkeuring van beide partijen.

9.2  Voor zover enige bepaling van deze overeenkomst, of een onderdeel daarvan, niet rechtsgeldig zou zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zullen partijen de nietige bepaling(en) vervangen, overeenkomstig doel en strekking van deze overeenkomst, en wel zodanig dat de nieuwe bepaling zo weinig mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling.

9.3  Partijen verbinden zich geen vernietiging of nietigverklaring van deze overeenkomst te zullen vorderen, op grond van dwaling of andere wilsgebreken.

9.4  Deze overeenkomst vormt de volledige weergave van alle tussen Partijen gemaakte afspraken met betrekking tot de adoptie en de voorwaarden tussen Partijen. Ter zake van alle aangelegenheden die de adoptie betreffen, verklaren Partijen over en weer geen andere aanspraken tegenover elkaar te hebben en geldend te zullen maken dan volgt uit het in deze overeenkomst bepaalde.

9.5  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.6  Uit deze overeenkomst voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen zullen bij uitsluiting beslecht worden door de Rechtbank te Rotterdam.


Aldus opgemaakt en ondertekend te _____________________ op ____________________ :

DAN
De heer H. Teljeur Voorzitter
Voor deze gemachtigde:

De heer / Mevrouw ________________________

Adoptant

De heer / Mevrouw ________________________

(handtekening)

Bijlage: Machtiging chipregistratie dierenarts

 

 

VOLMACHT

Hierbij stelt

de stichting Stichting Dogs Adoptions Nederland, hierna te noemen ‘DAN’, gevestigd te (2151 TG) Nieuw Vennep aan het adres Sarabande 14, als volmachtgever:

de heer / mevrouw
geboortedatum
adres
postcode en plaats
e-mailadres
mobiel nummer
geïdentificeerd d.m.v. paspoort / rijbewijs met nr. 

hierna te noemen ‘de houder’, aan als gevolmachtigde.

 

 

Omschrijving volmacht:

Voor de volgende zaken krijgt de houder de volledige zeggenschap om namens en in plaats van DAN op te treden.

Dogs Adoptions Nederland verleent hierbij de bijzondere volmacht aan de houder om namens DAN, binnen veertien dagen, de betreffende hond op het adres van de houder te laten registreren door een dierenarts bij één van de aangewezen portalen. Het betreft de volgende hond:

Naam hond
Nieuwe naam
Geboortedatum / leeftijd (ca.)
Geslacht ☐ Teef ☐ Reu 
Kleur
Ras kruising
Gesteriliseerd/gecastreerd ☐ Ja ☐ Nee 
Chipnummer

 

Van deze volmacht mag gebruik worden gemaakt in de volgende periode:
de eerste dag waarop de volmacht gebruikt mag worden is de dag van ondertekening van deze volmacht en;

de laatste dag waarop de volmacht gebruikt mag worden is maximaal 14 dagen na de hiervoor genoemde datum.

Aldus opgemaakt en ondertekend te _____________________ op ____________________ :

DAN
De heer H. Teljeur Voorzitter
Voor deze gemachtigde:

De heer / Mevrouw ________________________

(handtekening)